Beleidsplan Culturele Stichting TRIAS

De Culturele Stichting Trias, hierna te noemen stichting, organiseert en faciliteert uitingen van culturele aard in de vier monumentale kerken van de parochie H. Willibrord te Loon op Zand. Voornamelijk betreft dit uitvoeringen van muzikale aard, zoals concerten van koren en orkesten, orgelbespelingen e.d., ook lezingen, voorstellingen, tentoonstellingen en wat dies meer zij; dit alles van een zo hoog mogelijk niveau. Vooralsnog zal tenminste één keer per maand in een van de vier kerken een dergelijke activiteit worden georganiseerd met uitzondering van de vakantiemaanden. In deze periode zullen een of meer kerken dagelijks worden opengesteld voor bezoekers, waarbij uitleg gegeven zal worden over de monumentale status van de gebouwen.

Gelet op het gebrek aan culturele activiteiten binnen de gemeente beoogt de stichting aan de bestrijding hiervan een bijdrage te leveren en wil daarbij tevens aan lokale verenigingen en initiatieven een podium bieden.

De stichting beschikt niet over vermogen en zal door opbrengst uit activiteiten, waarvoor veelal een toegangsprijs  gevraagd zal worden, of een bijdrage van bezoekers, vermogensopbouw realiseren. Tevens zal getracht worden subsidies te verkrijgen van overheid, en subsidie verlenende instanties. Ook zal getracht worden van het plaatselijke bedrijfsleven bijdragen te verwerven door sponsoring, reclame e.d.

Teneinde in het begin de activiteiten te kunnen financieren is door de Parochie H. Willibrord aan de stichting een aflossingsvrije renteloze lening verstrekt.

Zoals hiervoor aangegeven beschikt de stichting (nog) niet over vermogen en vermogensbeheer is vooralsnog dan ook niet aan de orde. Vermogen, dat in de  loop van de tijd wordt opgebouwd, zal worden ingezet voor de financiering van culturele activiteiten, waarvan het organiseren tot de taak van de stichting gerekend kan worden.

Na beëindiging van de activiteiten van de stichting zal het dan bestaande vermogen vervallen aan R.K. Parochie H. Willibrord te Loon op Zand of haar rechtsopvolgers.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurders
Philippe van Wersch, voorzitter
Els van Roosmalen, secretaris
Henk van den Hout, penningmeester
Penningmeester gezocht.

Bankrekening
Nl 45 RABO 03 14 89 18 97 tnv Culturele Stichting Trias.

Post/bezoekadres:
Culturele Stichting Trias
Hoofdstraat 34
5171 DD Kaatsheuvel

Kamer van Koophandel
Kvk-nummer 67 42 52 32
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 856982817

 


Culturele Stichting Trias is actief op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.